Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKON O DRŽANÍ PSOV

 
Národná rada Slovenskej republiky

Zákon
z 3. apríla 2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
 
 1. Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
 2. Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)
 3. Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)
§ 2
Vymedzenie pojmov
  Na účely tohto zákona sa rozumie:
 1. zvláštnym psom pes
  1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)
  2. používaný horskou službou,
  3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)
  4. poľovný,
  5. ovčiarsky,
  6. vodiaci,
  7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
 2. nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
 3. voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
 
§ 3
Evidencia psov
 1. Každý pes držaný viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote najmenej 30 dní v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
 2. Evidenciu vedie obec.
 3. Do evidencie sa zapisuje najmä
  1. evidenčné číslo psa,
  2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
  3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
  4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
  5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
  6. úhyn psa,
  7. strata psa.
 4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
 5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
 6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu vydať náhradnú známku.
§ 4
Vodenie psa
 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
 3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
 4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
 5. Podrobnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
§ 5
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami
 1. Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
  1. voľný pohyb psa zakázaný,
  2. vstup so psom zakázaný.
 2. Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.
§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
 1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
 2. Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.
 3. Podrobnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
§ 7
Priestupky
 1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
  1. neprihlási psa do evidencie,
  2. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
  3. neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
  4. neoznámi odcudzenie, poškodenie alebo stratu známky.
 2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
  1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
  2. nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
  3. neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
  4. evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
  5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
 3. Za priestupok podľa
  1. odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk,
  2. odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk.
 4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
§ 8
Prechodné ustanovenia
 1. Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
 2. Vlastník psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1 splní túto povinnosť do 30. novembra 2002.
§ 9
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your pomoczvieratkam.estranky.cz

(LatonyaRup, 26. 3. 2018 19:45)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

????????

(????????, 14. 5. 2012 16:53)

bezdôvodne ťa nemohol uhryznúť ja som psíčkar a viem že ťa nemohol len tak pohryznúť. ale je pravda a som za to že by ľudia nemali vyhadzovať psov len tak na ulicu a týrať ich ja som proti tomu ja ked som mala2 roky tak som dávala NEMECKíM OVčIAKOM z ruky jesť.a teraz mám Kavaliera A ma 3 roky a nemeckého ktorý ma 12 rokov takže milujem psov.a mna pes nigkdy v živote nepohryzol a nechápem ľudí ktorý sa ich boja však to sú krásne tvory.

haha

(klaudia, 22. 4. 2010 16:15)

v nasej dedine vraj na volne pobehujuce psy pan starosta nema páky.čiže pes ktory ma uhryzol si dalej veselo beha po ulici a mnozi sa.stenata sa motaju po uliciach a nikomu to nevadi....